ప్రేమించే జంట 40 నిమిషాల పాటు ఇంట్లో తయారుచేసిన సెక్స్ టేప్ బెడ్‌రూమ్‌లో చిత్రీకరించబడింది