ఆర్ష్‌ఫోట్జ్ - అస్‌పస్సీ గ్లోవ్ ద్వారా విస్తరించబడింది