థాయ్ స్లట్ రెండు కాక్స్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రెండు రంధ్రాలను నింపడాన్ని ప్రేమిస్తుంది